1. Informacje ogólne.
Operatorem/Właścicielem eSerwisu paraben.pl jest AR SERVICES SP. Z O.O.; ul. Marszałkowska, 00-545 Warszawa; ID/VAT UE: PL5242807909; Polska/Unia Europejska.

Adres dla korespondencji j/w.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i zachowanych w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
2. Cel zbierania danych
1. Świadczenie usług – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wszelkie dane rozliczeniowe będą przetwarzane przez Operatora/Właściciela wyłącznie w celu realizacji Umowy o świadczenie usług teleinformatycznych, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zapewnienie kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, . na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
4. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243), w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
5. Rekrutacja – wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6. Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania pośrednio z Serwer SMS, w tym udostępnionej Bramki SMS, w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń.
7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Abonenta podczas rejestracji konta w systemie.

Warunki dopuszczalności przetwarzania danych (Art. 23. dane osob.)
Dz.U.2016.0.922 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
1.Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1)osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2)jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
3)jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4)jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
5)jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą…

2.Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
2a.Podmioty, o których mowa w art. 3 zakres podmiotowy ustawy ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.
3.Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
4.Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1)marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danyc
3. Zobowiązania Użytkownika serwisu paraben.pl/shop
1. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron https://paraben.pl dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne
ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych
wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Operator i Właściciela serwisu.
2. Zawartość stron https://paraben.pl została przygotowana przez Operatora i Firmy trzecie współpracujące ściśle z projektem w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródła, jednak Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron https://paraben.pl.
3. Zabronione jest korzystanie ze stron https://paraben.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie pakietów do stron https://paraben.pl,
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron https://paraben.pl ,
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron %urL%.
4. Działania opisane w ‘pkt.’ stanowić mogą dla właściciela https://paraben.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
4. Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
5. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
6. Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1. Administrator Servera oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Bezpieczeństwo serwerów gwarantowane jest przez zgodność z najwyższą klasą standardu ANSI/TIA 942 – TIER IV, Certyfikaty Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, Tajne NATO, Tajne UNIA, Tajne KRAJ, certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 HU 11/6162 oraz siedmiostopniową kontrolę dostępu.

3. Serwery zasilane są w układzie 2N, zabezpieczone agregatami prądotwórczymi w układzie N+1, a cały tor zasilania każdego z urządzeń jest zdublowany, co daje gwarancję ciągłości pracy na poziomie 99,999%. Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa redundantny system gaśniczy oparty o system gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska.

4. Ochronę adresów mailowych obejmują swym zakresem przede wszystkim dwie ustawy. Wspomniana już ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. Ale także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 2002 r. (dalej u.ś.u.d.e.). Według tej drugiej ustawy, (artykuł 10 ust. 2), informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. W związku z tym każda informacja, jaką uzyskamy mimo braku naszej zgody, będzie stanowiła tzw. spam.

5. W art. 10 ust. 1 i 3 u.ś.u.d.e. precyzuje zakaz. Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej jest zabronione i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.


8. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwer SMS, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.
dane powierzone: ogólne dane jak np. Imię, Nazwisko, Firma, Telefon, Adres e-mail, NIP, Adres, Miasto, Opis, Kategorie danych jak np. Pracownicy, Kontrahenci, Klienci, Potencjalni klienci, Subskrybenci, wszystkie kategorie eSklepu w https://paraben.pl, opcjonalny zakres danych np: Szczególne kategorie danych osobowych (np. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), dane wraźliwe: Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, lista subprocesorów to lista zawierająca podmioty którym może być niezbędne przekazanie danych osobowych w celu realizacji usługi:

Paraben Corp. (przechowywanie danych poufnych jak KODY do uruchomienia oprogramowania)
Orange Polska S.A. Polska (usługi pośredniczące)
T-Mobile Polska S.A. Polska (usługi pośredniczące)
P4 Sp. z o.o. (Play) Polska (usługi pośredniczące)
Polkomtel Sp. z o.o. (Plus GSM) Polska (usługi pośredniczące)
cyber_Folks S.A (Hosting) Polska

9. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwer SMS komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
10. Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
EDGE (sugerowana)
IE
Internet Explorer
Chrome (sugerowana)
Safari
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Visits: 90

0

Search for products

Back to Top