MÓWIĄC O ZWIERZĘTACH

Mó­wiąc nam o zwierzętach wiele nowych rzeczy, których nie wiedzieliśmy uprzednio, uczeni badający ich zacho­wanie się pomogą nam, być może, odkryć, że jesteśmy bardziej podobni do zwierząt, niż to wydawało się nam dotychczas. Głoszony jest pogląd, że chociaż badania zachowania się zwierząt nie dowodzą niczego, co dotyczyłoby natu­ralnych skłonności człowieka czy…

INTERESUJĄCE ODKRYCIA

Z drugiej strony, badanie zachowania się, które występuje zarówno u człowieka, jak i u niektórych innych gatunków, czy na­wet u wszystkich blisko spokrewnionych gatunków, też nie prowadzi do wyników, które można by odnieść do człowieka. To, czy coś, co jest prawdą w odniesieniu do społeczeństw zwierzęcych, jest również prawdą w…

WOBEC BRAKÓW DOWODÓW

Wobec braku jakichkolwiek dowodów wskazujących na istnienie specyficznego mechanizmu jest również za­rozumialstwem przyjmowanie, że jakaś uniwersalna właściwość społeczeństw ludzkich jest dziedziczną bio­logicznie cechą tego gatunku, bez względu na to, u jak wielu innych gatunków występuje analogiczne zachowanie się. Kiedy podobne zachowanie się występuje u wielu gatunków, ale wiadomo, że jego…

OGÓLNA CECHA CZŁOWIEKA

Ponieważ teza, że terytorializm jest ogólną cechą człowieka, jak się okazuje, nie odnosi się do żadnej poszczególnej jednolitej cechy ani osobników, ani grup; nie ma ona mocy wyjaśniającej w odniesieniu do żadnej z wielorakich form zachowania się, które nazwano terytorialnym. (…)Biologowie, którzy badając inne niż człowiek zwie­rzęta, poszukują podstaw pozwalających…

TERYTORIALIZM CZŁOWIEKA

W charakterze ilustracji rozpatrzmy pojęcie teryto­rializmu człowieka. Jeżeli przyjrzymy się rozmaitości sposobów, przy pomocy których ludzie zapewniają so­bie bardziej lub mniej wyłączne zajęcie jakiejś prze­strzeni, uświadomimy sobie, że terytorializm, przynaj­mniej u ludzi, nie polega na pozbywaniu się niepożąda­nych intruzów przy pomocy wspólnego dla całego ga­tunku wzoru sygnałów i reakcji. Zasady…

PRZYJĘTE ZAŁOŻENIE

Niemniej jednak pozwólmy sobie przyjąć założenie być może na tej podstawie, że żadna alternatywna teza nie jest lepiej poparta iż behawioralne uniwersalia, takie jak te, o których była mowa, mają podstawy ge­netyczne i że rzeczywiście ujawniają się w nich pewne cechy natury ludzkiej. Chcę wykazać, że nawet przy przyjęciu tego…

BADANIE NATURY LUDZKIEJ

Jeśli możliwe jest badanie natury ludzkiej, to jedynie w ten sposób, aby koncentrować się na tych aspektach zachowania się człowieka, które w odmiennych kultu­rach nie różnią się wcale albo różnią się w taki sposób, że można bezspornie wykazać, iż różnice te są rezultatem niezwykłych warunków. Tak się składa, że jest…

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Psy mogą być udomowione, łagodne zazwyczaj małpy można nauczyć agresywności, a ptaki można skłonić do ignorowania swojego potomstwa. To, czy typ zachowa­nia się społecznego może, czy też nie, być określony jako determinowany przez biologiczną naturę zwierzę­cia, będzie wobec tego zależeć od tego, czy warunki, w których dane zachowanie się nie…

DOPUSZCZANA MOŻLIWOŚĆ

Aczkolwiek dopuszcza możliwość, że pewne cechy, które są obecne u całej reszty naczel­nych, „mogły jednak się zmienić (tj. zmutować) w trak­cie powstawania człowieka”, nie wydaje się, aby roz­ważał poważnie możliwość, że cechy te mogły zostać wytworzone u człowieka przez środowisko. Fakt, że Wilson powiedział o cechach, które są „charakterys­tycznie, nieuchronnie…

WIODĄCA DROGA

Problem polega nie na tym, że zachowanie się zwierząt nie było właści­wie badane, lecz raczej na tym, że to, co zostało odkry­te, nie rzuca wiele światła na zachowanie się ludzi. Tak na przykład, w wyniku badań Konrada Lorenza doty­czących gęsi, wilków i szczurów, zdecydowanie nie udało się wykazać istnienia instynktownych…